Despre noi

Partidul Mişcarea Populară este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizată în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii partidelor politice, a statului şi a regulamentelor adoptate pe baza acestuia.
Denumirea integrală a partidului este Partidul Mişcarea Populară, iar denumirea prescurtată este PMP.
Semnul permanent al Partidului Mişcarea Populară este: miscareapopulara.600x360
Sediul central al Partidului Mişcarea Populară este în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr.11, Sector 1.
Partidul Mişcarea Populară se defineşte ca un partid de centru-dreapta, membru al Partidului Popular European, care urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii şi demnităţii umane, respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român, respectarea statului de drept şi independenţa justiţiei. – Consultati Programul politic al PMP
Pot deveni membri ai Partidului Mişcarea Populară, cetăţenii români care, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, au drept de vot şi îndeplinesc următoarele condiţii:
a. semnează documentul partidului numit în continuare „adeziune”, prin care aderă la Partidul Mişcarea Populară. Adeziunea se poate depune şi electronic în conformitate cu procedura stabilită de Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Partidului Mişcarea Populară.
b. aderă la valorile şi la principiile prevăzute în Statutul şi Programul Politic al partidului şi se angajează să le respecte;
c. nu se află în situaţiile de incompatibilitate sau de interdicţie prevăzute de Legea partidelor politice;
d. nu a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la îngrădirea sau pierderea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
e. nu este acuzat pentru fapte de corupţie într-un dosar aflat în faza de judecată;
f. nu i s-a stabilit printr-o hotărâre judecatorească rămasă definitivă, a instanţelor, calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii, ca poliţie politică;
g. nu a promovat sau nu promovează idei sau acţiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc.).
Dobândirea calităţii de membru al Partidului Mişcarea Populară devine efectivă la data înregistrării în Registrul Naţional al Membrilor Partidului Mişcarea Populară, într-o perioadă de cel mult 30 de zile dela depunerea solicitării.
(2) Adeziunea se depune la sediul organizaţiei locale pe raza căruia solicitantul domiciliază, îşi are reşedinţa sau are locul de muncă, conform opţiunilor sale.
(3) Consiliul Executiv Local sau de sector, aprobă sau respinge, după caz, cererea în termen de maximum 10 de zile de la data înregistrării acesteia. – Consultati Statului PMP
Organizare
Partidul Mişcarea Populară este organizat şi funcţionează pe întreg teritoriul României, având structuri la nivel local, la nivel judeţean sau
de sector, la nivelul Municipiului Bucureşti şi la nivel naţional, precum si organizaţii interne de tineret, femei, seniori şi ale aleşilor locali.
Organizaţiile locale – comunale, orăşeneşti şi Municipale ale Partidului Mişcarea Populară au ca scop principal mobilizarea membrilor
partidului din unitatea administrativ-teritorială respectivă pentru stabilirea şi pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Politic
al Partidului Mişcarea Populară. – Consultati Pagina Organizațiilor
Departamente de lucru
În cadrul Partidului Mişcarea Populară la nivel naţional şi la nivel judeţean, se vor organiza departamente de specialitate pe domenii,
după cum urmează:
a. Departamentul pentru transporturi şi infrastructură;
b. Departamentul pentru politică economică, buget,finanţe, bănci şi fonduri europene;
c. Departamentul pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;
d. Departamentul pentru culte şi problemele minorităţilor naţionale;
e. Departamentul pentru administraţie publică, locală şi regională;
f. Departamentul pentru mediu, ape şi echilibru ecologic;
g. Departamentul pentru muncă, protecţie socială, sănătate şi familie;
h. Departamentul pentru învăţământ, ştiinţă, cercetare, tineret şi sport;
i. Departamentul pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi comunicaţii;
j. Departamentul pentru politică externă, afaceri europene şi pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;
k. Departamentul pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
l. Departamentul juridic, drept constituţional şi drepturile omului;
Consultati Pagina de prezentare a departamentelor
Conducere
Organismele de conducere ale Partidului Mişcarea Populară la nivel naţional sunt următoarele:
a. CONGRESUL, care constituie Adunarea Generală a delegaţilor membrilor de partid;
b. COLEGIUL NAŢIONAL;
c. CONSILIUL EXECUTIV NAŢIONAL
Consultati pagina cu Echipa de conducere